Sertifikācija un resertifikācija

Sertifikācijas un resertifikācijas norises kārtība

Antroposofās medicīnas metodē ārsta praksē

 1. Sertifikācija un resertifikācija metodē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.943 “Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība” un M67 metodes aprakstam.
 2. Sertifikācijas komisija
  1. Latvijas Ārstu biedrības Sertifikācijas komisija Antroposofās medicīnas metodē ārsta praksē
 3. Sertifikācijas kārtība
  1. Sertificēties ir tiesīgi
 1. jebkuras pamatspecialitātes ārsti
  1. Iesniedzamie dokumenti (iesniedzami vismaz 3 mēnešus pirms paredzamā sertifikācijas eksāmena laika):
 1. visi dokumenti atbilstoši MK noteikumiem Nr. 943 aktuālās redakcijas 27. punktam (iesniedzot dokumentu kopijas, uzrādīt dokumentu oriģinālus; ja dokumenti nav valsts valodā, tiem pievieno apliecinātu tulkojumu);
  1. iesniegumu sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam vai Sertifikācijas padomes priekšsēdētājam;
  2. sertifikācijas lapu (2.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;
  3. profesionālās darbības pārskatu Antroposofās medicīnas metodē ārsta praksē, kurā atspoguļots veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte apmācības periodā un kuru apstiprinājis darba devējs vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādājusi sertificējamā ārstniecības persona;
  4. izglītības dokumenta kopiju par iegūto medicīnisko izglītību;
  5. dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības);
  6. dokumenta kopiju par tālākizglītības programmas apguvi antroposofās medicīnas metodē ārsta praksē;
  7. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par sertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā [vismaz 3 mēnešus iepriekš].
  1. Kritēriji, lai pielaistu pie sertifikācijas eksāmena:
 1. Iesniegti visi prasītie dokumenti un tie atbilst prasībām,
 2. Profesionālās darbības pārskats atbilst šādiem kritērijiem:
  1. Sertifikācijas eksāmena norises kārtība atbilstoši MK noteikumu Nr. 943 (39. un 40. punktu) prasībām:
 1. Sertifikācijas eksāmens notiek valsts valodā divās daļās saskaņā ar sertifikācijas eksāmena programmā ietvertajām tēmām:
  1. pirmā daļa – teorētisko zināšanu pārbaude atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai;
  2. otrā daļa – praktisko iemaņu pārbaude.
 2. Teorētiskā daļa:

Antroposofās medicīnas teorētiskie jautājumi.

 • Praktiskā daļa sastāv no:

Ārsts apliecina prasmi Antroposofās medicīnas metodes pielietošanā.

 1. Sertifikācijas eksāmena pirmā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona ir pareizi atbildējusi vismaz uz [75 % jautājumu].
 2. Sertifikācijas eksāmena otrā daļa ir nokārtota, ja sertificējamā ārstniecības persona pārvalda uzdoto atbilstoši Antroposofās medicīnas metodes ārsta praksē aprakstam.

 

NB! Lai ārsts varētu sertificēties vai resertificēties, jābūt reģistrētam kā ārstniecības personai!

 

 

 1. Resertifikācijas kārtība
  1. Resertificēties Antroposofās medicīnas metodē ārsta praksē ir tiesīgi ārsti ar spēkā esošu Antroposofās medicīnas metodes ārsta praksē sertifikātu
  2. Iesniedzamie dokumenti (ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz Sertifikācijas padomē vai sertifikācijas komisijā):
 1. iesniegums sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam vai Sertifikācijas padomes priekšsēdētājam;
 2. resertifikācijas lapa (3.pielikums), kurā aizpildīta I un II daļa;
 • ārstniecības iestādes vadītāja apstiprināts profesionālās darbības pārskats Antroposofās medicīnas metodē ārsta praksē, kurā atspoguļots sertifikāta derīguma termiņa laikā veiktā darba apjoms, intensitāte un kvalitāte (informāciju sniedz par visām ārstniecības iestādēm, kurās sertifikāta derīguma termiņa laikā resertificējamā ārstniecības persona strādā vai ir strādājusi);
 1. maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu normatīvajos aktos par ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes, sertifikāta noformēšanas, reģistrēšanas un tā dublikāta izgatavošanas maksas pakalpojumu cenrādi noteiktajā apmērā.
  1. Kritēriji, lai pielaistu pie resertifikācijas
 1. iesniegti visi prasītie dokumenti un tie atbilst prasībām,
 2. tālākizglītības punktu (TIP) skaits ir vismaz 250 specialitātei (100 metodei), no kuriem vismaz 150 (60 metodei) punkti ir iegūti par profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumiem, kas attiecināmi uz resertificējamās ārstniecības personas profesionālo darbību sertifikātā norādītajā specialitātē / metodē;
 • profesionālās darbības pārskats atbilst Antroposofās medicīnas metodes ārsta praksē aprakstā noteiktajam.
  1. Resertifikācijas norise
 1. sertifikācijas komisija izvērtē iesniegtos dokumentus un lemj par to atbilstību prasībām;

 

NB! Lai ārsts varētu sertificēties vai resertificēties, jābūt reģistrētam kā ārstniecības personai!

Comments are closed.