Tālākizlītības programma 2019-2021

 

Programmas nosaukums

Antroposofās medicīnas metode

 

Prasības programmas studiju dalībniekiem

Diploms par pabeigtu medicīnisko izglītību

 

Mācību mērķis

Antroposofās medicīnas metodes tālākapmācības programmu apguvuša ārsta spēja patstāvīgi ārstēt pacientu, ar antroposofās medicīnas metodi, kas balstīta konvencionālajā medicīnā un papildināta ar visaptverošu izpratni par cilvēku. Ārsta spējas apliecināt kompetenci par pacienta līdzestības un salutoģenētiskā potenciāla veicināšanu, antroposofo anamnēzi, izmeklēšanu un diagnozi. Ārsta spējas izvērtēt iespēju ārstēt pacientu ar antroposofās medicīnas metodi, nospraust individuālu ārstēšanas plānu, to īstenot, novērtēt un ja nepieciešams koriģēt; dokumentēt ārstniecības procesu.

Programmas apjoms ir 3 gadi, katrā no gadiem secīgi apgūstot 1., 2., un 3. līmeni.

1., 2., un 3. programmas līmenis veidoti pēc moduļu principa ar iespēju kādu no moduļiem apgūt ārpus Latvijas.

 1. līmenis – ievads antroposofajā medicīnā
 • 50 kontaktstundas pa 45 minūtēm
 • Patstāvīgais darbs gatavojoties kontaktstundām un darbs pēc lekcijām un semināriem – 50 stundas pa 45 minūtēm.
 1. līmenis – pamatzināšanas antroposofajā medicīnā
 • 100 kontaktstundas pa 45 minūtēm
 • Patstāvīgais darbs gatavojoties kontaktstundām un darbs pēc lekcijām un semināriem – 100 stundas pa 45 minūtēm.
 1. līmenis – antroposofās medicīnas metodes praktiskā pielietošana
 • 100 kontaktstundas pa 45 minūtēm
 • Patstāvīgais darbs gatavojoties kontaktstundām un darbs pēc lekcijām un semināriem – 100 stundas pa 45 minūtēm.

Projekta darbs – divas akadēmiskās slimības vēstures ar izvērstu antroposofās medicīnas metodes anamnēzi, izmeklējumiem, diagnozi un terapijas plānu.

Mentorēta prakse – 250 stundas, kas sadalās:

 • 200 stundas darbs ar pacientiem un darba atskaites sagatavošana
 • 50 stundas tiešais kontakts ar mentoru.

 

 

Programmas saturs

 

Pirmais studiju gads

1.līmenis – ievads antroposofajā medicīnā

 • 50 kontaktstundas pa 45 minūtēm
 • Patstāvīgais darbs gatavojoties kontaktstundām un darbs pēc lekcijām un semināriem – 50 stundas pa 45 minūtēm.
 1. Antroposofās medicīnas (AM) vieta un nozīme medicīnas vēstures kontekstā
 2. AM juridiskais status Latvijā un citur pasaulē
 3. AM iespējas mūsdienās
 4. Antroposofā antropoloģija:
 • Cilvēka organisma fizioloģiskais trīdaļīgums
 • Cilvēka organisma eksistences četri līmeņi
 • biogrāfijas likumsakarības
 1. Antroposofās farmokoloģijas pamatprincipi:
 • Tria princips (sāls – sērs – dzīvsudrabs)
 • augu, dzīvnieku minerālu izcelsmes zāļu līdzekļi
 • zāļu līdzekļu pagatavošanas pamatprincipi.
 1. Fenomenoloģija – Gētes atziņās balstītā precīzās novērošanas metode
 2. Zinātniskie pētījumi AM
 3. Ētika
 • ārsta un pacienta sadarbība
 • kompetents pacients, pacienta līdzestība
 1. Ārsta personīgā izaugsme. Apzinātības, emocionālais līdzsvars un gribas stiprināšana

Otrais studiju gads

 1. līmenis – pamatzināšanas antroposofajā medicīnā
 • 100 kontaktstundas pa 45 minūtēm
 • Patstāvīgais darbs gatavojoties kontaktstundām un darbs pēc lekcijām un semināriem – 100 stundas pa 45 minūtēm.
 1. Cilvēka organisma fizioloģiskā trīsdaļīguma un cilvēka organisma četru eksistences līmeņu savstarpējā mijiedarbība
 2. Izpratne par slimību – patoģenēze un salutoģenēze
 3. Iekaisums un skleroze kā polaritāte
 4. Terapija kas pamatojas patoloģijā
 5. Anamnēze – diagnoze – terapija
 6. Cilvēka biogrāfijas likumsakarības
 7. Zāļu līdzekļu izvēles pamatprincipi
 8. Terapijas pamatprincipi
 9. Terapija pie atsevišķām saslimšanām
 10. Antroposofā farmakoloģija augu izcelsmes zāļu līdzekļi
 11. Ārsta personīgā izaugsme, meditatīvā prakse

 

Trešais studiju gads

 1. līmenis – antroposofās medicīnas metode praktiskā pielietošana
 • 100 kontaktstundas pa 45 minūtēm
 • Patstāvīgais darbs gatavojoties kontakstundām un darbs pēc lekcijām un semināriem – 100 stundas pa 45 minūtēm.
 1. Diferencēta pamatzināšanu paplašināšana, iemaņu iegūšana un spēju attīstīšana
 2. AM metodes aspekti ārsta praksē atsevišķās specialitātēs.
 3. Klīnisko gadījumu izvērtēšana
 4. Diagnoze, kas balstīta izpratnē par cilvēka organisma četriem eksistences līmeņiem – terapijas pamatojums – terapijas plāns
 5. Slimību biogrāfiskie aspekti
 6. Antroposofā farmakoloģija – minerālu izcelsmes zāļu līdzekļi
 7. Pacienta – ārsta sadarbības veidošana
 8. Personiskā izaugsme un meditatīvā prakse

 

Eksāmens

Antroposofās medicīnas metode ārsta praksē kvalifikācijas iegūšanai

Piesakoties uz eksāmena kārtošanu, pretendents iesniedz:

 1. Apliecinājumu par pabeigtu 1., 2., un 3. līmeņa tālakapmācības programmas apguvi.
 2. Tālākapmācības programmā ietverto patstāvīgo/-os darbu/-us.
 3. Tālākapmācības programmā ietverto projekta darbu – divas akadēmiskās slimības vēstures ar izvērstu antroposofās medicīnas metodes anamnēzi, izmeklējumiem, diagnozi un terapijas plānu.
 4. Apliecinājumu par pabeigtu mentorēto praksi.

Eksāmena ilgums 45 – 60 minūtes.

Eksāmena forma ir koleģiāla saruna, kurā piedalās arī pretendenta mentors, gadījumā, ja mentoram piedalīties eksāmenā nav iespējams, tad viņš iesniedz vēstuli ar pretendenta darba, mentorētās prakses ietvaros, vērtējumu.

Par pamatu eksāmena sarunai tiek ņemtas divas pretendenta iesniegtās akadēmiskās slimības vēstures. Sarunas laikā komisija novērtē pretendenta zināšanas par sekojošām tēmām:

 1. Antroposofā antropoloģija
 • Cilvēka organisma četri eksistences līmeņi.
 • Cilvēka organisma eksistences līmeņu attīstība dzīves laikā.
 • Cilvēka organisma funkcionālais trīsdaļīgums.
 • Polaritātes cilvēka uzbūvē.
 • Inkarnācijas traucējumi un dzīve ar attīstības traucējumiem.
 • Reinkarnācija un karma.
 1. Salutoģenēze un patoģenēze
 • Fiziska, mentāla un garīga veselība
 • Centrālie patofizioloģiskie procesi: – akūts un hronisks iekaisums, alerģijas un autoimūnās saslimšanas, deģeneratīvās un onkoloģiskās slimības
 • Izvērsta antroposofā izpratne par centrālajiem orgāniem un sistēmām, kā: – sirds un asinsrites sistēma, augšējais un apakšējais elpošanas trakts, kuņģa un zarnu trakts, aknas un aizkuņģa dziedzeris, uroģenitālā – sistēma, endokrīnā sistēma, nervu-maņu sistēma, balsta un kustību orgānu sistēma (mugura, locītavas, muskuļi un saites)
 • Tipiskosaslimšanu ārstēšanas pamatprincipi
 • Pamatzināšanaspsihiskajos stāvokļos ar baiļu, bezmiega un depresijas izpausmēm
 1. Garīgā pasaule un daba
 • Dabas valstības; minerāli, augi, dzīvnieki
 • Gētes fenomenu vērošanas metode
 • Elementi dabā un cilvēkā
 • Tria principi (sāls, sērs, dzīvsudrabs)
 • Dzīvības procesi un vitalitātes pamatprincipi
 • Attiecības starp kosmosu, Zemi un cilvēku
 1. Antroposofās medicīnas metode
 • Izvērsta anamnēze, iekļaujot pacienta biogrāfisko attīstību
 • Pacienta četru eksistences līmeņu stāvokļa novērtējums
 • Pacienta atveseļošanās resursu novērtējums
 • Medikamentozās un nemedikamentozās terapijas nepieciešamības izvērtēšana
 • Integratīvās un individualizētās terapijas plānošana un veikšana
 • Terapijas īstenošana, izvērtēšana un koriģēšana
 • Pamatiemaņas antroposofās medicīnas metodes ārstēšanas rezultātu dokumentācijā
 1. Antroposofās medicīnas terapijas
 • Antroposofās medicīnas darbības principi
 • Pamatzināšanas antroposofās medicīnas preparātu pagatavošanā un farmakoloģiskajos procesos
 • Ārējo aplikāciju pielietošanas principi
 • Antroposofā psihoterapija
 • Terapeitiskā eiritmija un mākslas terapijas
 • Ārsta-pacienta komunikācija
 1. Ārsta personiskā izaugsme un ētika
 • Sociālās kompetences attīstīšana un pilnveidošana
 • Apzinātības, emocionālā līdzsvara un gribas stiprināšanas vingrinājumi
 • Meditatīvā prakse
 • Zināšanas un pamatpieredze antroposofās medicīnas mākslas terapijās.
 • Profesionālās komandas darbības pamatprincipi
 • Rīcība medicīnisku kļūdu gadījumos
 • Laika menedžments
 • Medicīniskās prakses finansiālie aspekti
 1. Zinātniskie pētījumi
 • Zinātniskie pētījumi antroposofajā medicīnā
 • Antroposofās medicīnas literatūras studijas

 

 

Comments are closed.